The Caatinga dry forest in Catimbau National Park, northeast Brazil (credit Neil Dawson)

By Kristin E. Mathiesen, Magnus Barmoen, Kim Magnus Bærum and Maria Johansson

Read the article here.

Read this Plan Language Summary in English here.

Mangel på tillit til forsking er en økende utfordring verden over, og vi har sett en sterk økning av «alternative fakta» og «fake news». Her har vi brukt en geografisk stratifisert undersøkelse i Norge for å undersøke om folk stoler på eller opplever mistillit til rovdyrforskningen og rovdyrforskere. Vi har presentert ulike utsagn om rovvilt til 5 tilfeldige personer i hver kommune over hele landet. Så har vi spurt om de oppfattet våre utsagn som manipulerende, som ren gjetning, som en politisk påstand eller som et forskningsresultat. Først informerte vi ikke respondentene våre om hvem som hadde fremsatt disse utsagnene. Deretter informerte vi om at utsagnene ble formidlet av en rovdyrforsker, og så registrerte vi om respondentene da endret sin oppfatning av utsagnet. Vi fant at det var 60 % sjanse for at de vi spurte oppfattet utsagnene som forskning uten å vite hvem som hadde uttalt seg, og at dette økte til 75 % når de fikk vite at utsagnene ble uttalt av en rovdyrforsker. Imidlertid var det fortsatt en 25 % sjanse for at resondentene tolket dette som en manipulerende eller politisk påstand når de fikk fortalt at utsagnene ble gitt av en rovdyrforsker. Denne mistilliten til store rovdyrforskere ble hovedsakelig sett blant eldre mennesker, eller blant personer som hadde erfaring med at husdyr som sau blir drept av rovdyr. Områder med et høyere antall jegere viste en økt sjanse for å tolke utsagnene enten som et forskningsresultat eller som en politisk uttalelse når utsagnene ble tilskrevet en forsker. Vi fant også at mennesker som stoler på forskning generelt, eller som uttrykker positive verdier om naturen (tenker at mennesker er en del av naturen og ikke satt til å dominere naturen), viste høyere tillit til forskere og deres uttalelser. I Norge skaper rovdyr som brunbjørn, ulv, gaupe og jerv, enorme diskusjoner blant ulike interessegrupper i spørsmål rundt bevaring av disse artene. Forskning fungerer som en kunnskapsleverandør for forvaltningen, og begrepet tillit til forskning er avgjørende for at forskningsbasert forvaltning skal lykkes. Vi tror at tillit til forskning er avgjørende for å redusere konflikter rundt naturforvaltning generelt, og ikke bare knyttet opp mot rovdyrkonfliktene.